Skip to content

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op een van de fysiotherapeutische diensten van Fysio Sint Nyk (KvK: 77634470), gevestigd te Sint nicolaasga.

2. Fysio Sint Nyk is een fysiotherapiepraktijk die reguliere fysiotherapie aanbiedt, door erkende fysiotherapeuten.
3. Fysio Sint Nyk is via internet te vinden op www.fysiosintnicolaasga.nl
4. Op de relatie tussen fysiotherapeut en patiënt is de ‘Modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt’ van toepassing, zoals opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Algemene bepalingen
5. Fysio Sint Nyk gaat soepel om met onderstaande algemene voorwaarden. Mocht Fysio Sint Nyk een uitzondering maken op onderstaande voorwaarden met oog op bijv. klanttevredenheid of een uitzonderlijk geval, dan kunt u hier geen rechten aan ontlenen.
6. De algemene voorwaarden zoals hierboven vernoemd zijn van toepassing op alle fysiotherapeutische diensten en overeenkomsten van Fysio Sint Nyk.
7. Mocht een dezer bepalingen nietig worden verklaard, dan doet dat geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.
8. Mochten er onduidelijkheden bestaan over een of meerdere bepalingen uit bovenstaande voorwaarden van Fysio Sint Nyk, dan dienen deze geïnterpreteerd te worden “in de geest van” de algemene voorwaarden.
9. Fysio Sint Nyk is zorgvuldig in het samenstellen van de inhoud van prijsopgaven, de website en overige informatiemiddelen. Dit biedt echter geen garantie voor de juistheid en/of volledigheid van in de inhoud. Fysio Sint Nyk is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, vermeldt in alle gebruikte media.

Aanmelding
10. Aanmelden bij Fysio Sint Nyk kan middels Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of door middel van een verwijzing van uw (huis)arts of specialist. Wij zullen uw huisarts hiervan op de hoogte stellen, mits u hier schriftelijk of mondeling toestemming voor verleent.
11. Indien u voor de eerste maal bij Fysio Sint Nyk komt, dient u zich te legitimeren. Uw fysiotherapeut heeft uw Burgerservicenummer (BSN) nodig ter controle van uw persoonlijke gegevens. Al de benodigde gegevens staan op een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Verzekering
12. U dient zelf kennis te hebben van de polisvoorwaarden van uw verzekering. Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar Fysio Sint Nyk een contract mee afgesloten heeft en fysiotherapie wordt binnen uw polis vergoed, dan worden de kosten voor fysiotherapie rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd.
Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee Fysio Sint Nyk geen contract heeft afgesloten en fysiotherapie wel binnen uw polis vergoed wordt, zal Fysio Sint Nyk u, zo nodig, maandelijks een factuur sturen. De tarieven die gelden zijn de eigen tarieven van Fysio Sint Nyk. U dient het verschuldigde bedrag over te maken aan Fysio Sint Nyk, waarna u zelf kunt trachten deze kosten te declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie zal Fysio Sint Nyk u, zo nodig, maandelijks een factuur toesturen. U dient het verschuldigde bedrag over te maken aan FysioSint Nyk.
13. Bij vragen over uw verzekering verzoekt Fysio Sint Nyk u om contact op te nemen met uw verzekeraar.

Tarieven
14. Prestaties en de bijbehorende tarieven zijn contractueel vastgelegd met zorgverzekeraars. Wanneer uw behandelingen niet bij een zorgverzekeraar kunnen worden gedeclareerd, gelden de tarieven van Fysio Sint Nyk. De actuele tarieven vindt u op de website, onder punt 3 vernoemd.

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
15. Het bedrag dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer IBAN: NL04 RABO 0353120626 ten name van “Fysio Sint Nyk” te Sint nicolaasga. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
16. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
17. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
18. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag alsnog binnen 14 dagen te voldoen aan Fysio Sint Nyk.
19. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van aanmaningsbrief een betaling van u hebben mogen ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
20. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
21. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Behandelingsafspraken
22. Een verzoek tot een afspraak kan telefonisch worden gedaan. Uw fysiotherapeut zal u aan de hand van uw verzoek een afspraak met u inplannen. Ook kunt u via e-mail een afspraak maken via het volgende adres: info@fysiosintnicolaasga.nl. U wordt teruggebeld voor een definitieve afspraak.
23. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht. U kunt een afspraak telefonisch annuleren op het telefoonnummer en via het e-mailadres genoemd in punt 22 of in persoon.

Dossiervorming en rapportage
24. Rapportage van uw lichamelijke klacht(en) en de voortgang van de behandeling vindt plaats volgens de Richtlijn Fysiotherapeutische verslaglegging van het KNGF. U kunt te allen tijde gegevens in uw persoonlijke patiëntendossier inzien.
25. Als u gebruik maakt van DTF dan zal er na afloop van de screening een bericht naar uw huisarts uitgaan. Voor alle patiënten geldt dat aan het eind van het behandelproces er een rapportage uitgaat naar uw huisarts of specialist. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit kenbaar maken bij uw fysiotherapeut. 

Verantwoordelijkheid en resultaat
26. Fysio Sint Nyk zal te allen tijde naar eer en geweten de voor u beste behandelmethode selecteren en uw behandeling met de grootst mogelijke zorg invullen. Fysio Sint Nyk kan nimmer garanderen dat de behandelingen het gewenste resultaat opleveren.
27. Fysio Sint Nyk gaat ervan uit dat u zich houdt aan de voorgeschreven adviezen en eventuele oefeningen en/of rustmomenten en is niet verantwoordelijk voor eventueel letsel dat zich buiten deze sfeer voordoet.

Vertrouwelijkheid
28. Fysio Sint Nyk heeft een wettelijk vastgelegde geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alle uitgewisselde informatie vertrouwelijk zal worden behandeld.
28.1 Wij gaan tevens vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Daarom hanteren wij een privacy beleid.

Klachtenregeling
29. Fysio Sint Nyk is aangesloten bij het KNGF en conformeert zich aan de klachtenregeling die het KNGF voor haar leden heeft opgesteld. Fysio Sint Nyk stelt alles in het werk om u zo goed mogelijk te behandelen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop Fysio Sint Nyk met u omgaat, geef dit dan aan bij uw fysiotherapeut. Levert een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder “een klacht over uw fysiotherapeut”, welke u kunt opvragen bij uw fysiotherapeut.
Tevens kunt u deze informatie online vinden op www.defysiotherapeut.com

Praktische zaken
30. Roken is in het hele gebouw van Fysio Sint Nyk verboden.
31. Bij Fysio Sint Nyk moet u een eigen handdoek meenemen.
32. Fysio Sint Nyk is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bezittingen van klanten.

33. Fysio Sint Nyk nemen de richtlijnen in acht betreffende het Covid-19

Contact

Tel: 06 20 79 92 78‬
E-mail: info@fysiosintnicolaasga.nl

Vegilinstraat 3
8521 KT Sint Nicolaasga

Openingstijden

Maandag & Woensdag: 08:00-21:00
Dinsdag 08:00-18:00
Donderdag: 08:00-18:00
Vrijdag: 08:00-18:00
Zaterdag: 08:00-12:00
Back To Top
×